לוגו לתפריט עליון
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
js_loader

אילו אנשים זכאים לקצבת סיעוד מביטוח לאומי

קצבת הסיעוד של המוסד לביטוח לאומי היא קצבה חודשית הניתנת לאנשים מעל גיל הפרישה אשר אינם מסוגלים לבצע בעצמם מספר פעולות יום יומיות בסיסיות, כגון לקום ולשכב, להתלבש, להתרחץ ולאכול. מטרתה לאפשר למקבלי הקצבה לממן את הסיוע הדרוש להם בביצוע אותן פעולות בסיסיות. במאמר זה נפרט מי זכאי לקצבת סיעוד ומה התהליך לבחינת הזכאות, שתביעות סיעוד עוברות במוסד לביטוח לאומי.

 

מי זכאי להגשת תביעת ביטוח סיעודי בביטוח לאומי ובאילו תנאים?

הזכאות לקצבת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי, ניתנת למבוטחים אשר עומדים בכל התנאים המצטברים שלהלן:

המבוטח תושב מדינת ישראל שגילו החל מגיל הפרישה והלאה:

אחד מתנאי הסף לזכאות לגמלת סיעוד הוא שהמבוטח רשום כתושב ישראל בגיל הפרישה או מעליו. עולים חדשים שעלו לארץ לאחר גיל הפרישה עדיין עשויים להיות זכאים לגמלה, בתנאי שהם עולים חדשים על פי חוק השבות, או שקיבלו ממשרד הקליטה סל קליטה ייעודי לעולים חדשים.

המבוטח/ת ובן / בת זוגם אינם חורגים מתקרת ההכנסה שנקבעה בחוק לעניין הזכאות לקצבת סיעוד:

קריטריון נוסף לבחינת הזכאות לגמלת סיעוד הוא רמת ההכנסה של המבוטח ובן/בת הזוג. ההכנסה המצטברת של שני בני הזוג נבדקת על פי 3 החודשים האחרונים שקדמו להגשת התביעה. אם שני בני הזוג זקוקים לשירותי סיעוד, מחלקים את סך ההכנסה ב- 2 לצורך בחינת הזכאות, כדי להקל על עמידה בקריטריונים.

למבוטח רמת תלות גבוהה בזולת בביצוע פעולות בסיסיות ביומיום או בעל צורך קבוע בהשגחה מטעמי בטיחות:

רמת התלות נקבעת על פי הערכה תפקודית לגבי יכולותיו של המבוטח ומידת הצורך שלו בסיוע בפועל בביצוע פעולות ומשימות בסיסיות בחיי היום יום.

המבוטח מתגורר בקהילה – קרי, בביתו או במחלקת תשושי נפש / עצמאיים באחד המוסדות המפוקחים שהמוסד לביטוח לאומי מכיר בהם:

המבוטח חייב להתגורר בביתו או במסגרת דיור מוגן המיועדת לעצמאים או תשושי נפש, ומפוקחת על ידי משרד הרווחה. מבוטחים במוסדות סיעודיים זכאים לגמלה רק אם הם שוהים במחלקה עצמאית או לתשושי נפש, או אם הם מממנים בעצמם את עיקר עלות האשפוז. מבוטח ששהותו ממומנת ברובה על ידי גורם ממשלתי אחר כגון רשות מקומית, אינו זכאי לגמלת סיעוד מהביטוח הלאומי במרבית המקרים.

המבוטח איננו מקבל קצבת סיעוד מגופים ממשלתיים נוספים:

המבוטח אינו יכול לצבור או לקבל כפל גמלאות סיעודיות. לכן, עליו לבחור בין קבלת גמלת סיעוד מהביטוח הלאומי לבין קבלת גמלה סיעודית אחרת ממשרד ממשלתי.

 

אילו הכנסות מובאות בחשבון כדי לקבוע מי זכאי לקצבת סיעוד בביטוח לאומי?

אחד התנאים לזכאות לקצבת סיעוד הוא גובה ההכנסה של מבקש הקצבה. סף ההכנסה המזכה נקבע לפי המצב המשפחתי.

בטבלה הבאה מוצגות תקרות הזכאות לקצבת סיעוד והיקפה הנקבע לפי רמת ההכנסה של מבקשי הקצבה – בין שמדובר ביחיד או בזוג:

מצב משפחתי רמת ההכנסות לשנת 2024 שיעור הזכאות לקצבה
יחיד עד 12,536 ש"ח קצבה מלאה
יחיד מ- 12,536 ועד 18,804 ש"ח קצבה מופחתת ב- 50%
יחיד מ- 18,804 ש"ח אין זכאות
זוג עד ל- 18,804 ש"ח קצבה מלאה
זוג מ- 18,804 ש"ח ועד 28,206 ש"ח קצבה מופחתת ב- 50%
זוג מ- 28,206 ש"ח אין זכאות לגמלה

יש לשים לב – אם שני בני הזוג זקוקים לסיעוד, ההכנסה של כל אחד מהם מחושבת בנפרד לפי הסף התואם מצב משפחתי של "יחיד", ולא של "זוג". כלומר, גם אם שני בני הזוג גרים יחד, הרי שלצורך חישוב הזכאות מתייחסים לכל אחד מהם כאל יחיד.

 

מהו תהליך מימוש הזכאות לקצבאות סיעוד?

כדי לממש את הזכות לקבלת קצבאות סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי, יש להגיש תביעת סיעוד בביטוח לאומי. התהליך עובר דרך השלבים העיקריים שלהלן:

 1. בדיקת זכאות ראשונית – יש לבדוק האם המבוטח שבשמו שוקלים להגיש את התביעה, עומד בקריטריונים לזכאות, כמו גיל פרישה, מגורים בבית וצורך בעזרה בפעולות יומיומיות ו/או השגחה קבועה.
 2. מילוי והגשת התביעה בצירוף המסמכים הרלוונטיים – יש למלא את טופס התביעה עם כל המסמכים הנדרשים כמו מסמכים רפואיים ותלושי שכר.
 3. בדיקת תלות למבוטח מטעם ביטוח לאומי – הערכת תלות למבוטח וקביעת ציון זכאות עבורו בטווח שבין 1 ל- 6.
 4. בחירת סל השירותים הסיעודיים הרלוונטי – בשלב זה עובד סוציאלי מטעם המוסד לביטוח לאומי יסייע למבוטח בבחירת סל השירותים הסיעודיים המתאים למצבו ולצרכיו.
 5. הודעה על החלטת ביטוח לאומי לעניין הזכאות לקצבאות סיעוד והיקפן – קבלת הודעה על אישור התביעה או דחייתה והזכאות לקצבאות סיעוד ושירותי סיעוד, עם הפירוט לגביהם.

 

לפי מה מוערכת רמת התלות של המבוטח בזולת?

קצבת הסיעוד מיועדת לממן עזרה לאנשים שאינם מסוגלים לבצע בכוחות עצמם מספר פעולות בסיסיות בחיי היום יום שלהם. לדוגמה: לקום ולשכב במיטה, להתלבש ולהתפשט, לאכול ולשתות, להתרחץ ולהשתמש בשירותים, לנוע בתוך הבית ועוד. הזכאות יכולה להינתן גם למי שזקוק להשגחה מתמדת להגנה על עצמו או סביבתו.

לצורך הערכת רמת התלות של המבוטח בזולתו שלפיה נקבעת בין היתר זכאותו של אדם לקצבת סיעוד מביטוח לאומי, המוסד לביטוח לאומי מבצע הערכה תפקודית באמצעות בודק מוסמך. מבדק זה נקרא בעגה המקצועית "מבחן ADL" – ראשי תיבות של המושג Activities of Daily Living. כאמור, מטרת המבחן היא לקבוע את רמת התלות של המבקש בזולתו לביצוע אותן פעולות בסיסיות מחיי היום יום.

 

כיצד המוסד לביטוח לאומי קובע בפועל מי זכאי לקצבת סיעוד?

לאחר הגשת תביעת סיעוד במוסד לביטוח לאומי, התביעה עוברת דרך כמה שלבים כאמור, עד קבלת החלטה סופית בעניינו של המבוטח: ראשית, נבדקים תנאי הסף של הזכאות על פי המסמכים שצורפו לתביעה. לאחר מכן, מעריך סיעודי מטעם המוסד לביטוח לאומי בודק את התיעוד הרפואי ומקיים שיחה טלפונית עם המבוטח להערכת רמת התפקוד שלו. בהמשך נקבעים דרגת התלות וסל השירותים שלהם זכאי המבוטח. לבסוף מתקבלת החלטה על אישור הזכאות לגמלת הסיעוד או דחיית התביעה במקרה של אי עמידה בקריטריונים, ונשלחת למבקש הקצבה הודעה.

 

לסיכום

קצבת הסיעוד של המוסד לביטוח לאומי נועדה לסייע במימון הטיפול והסיוע לאנשים הסובלים ממוגבלות תפקודית חמורה. זכאים לקצבה זו הם אנשים מעל גיל פרישה שאינם מסוגלים לבצע בכוחות עצמם מספר רב של פעולות בסיסיות החיונית לתפקוד בחיי היומיום. הקצבה ניתנת בהתאם לרמת התלות של המבוטח בעזרת הזולת או בהשגחה מזולתו ובכפוף לקריטריונים מצטברים שונים, שאותם מנינו במסגרת מדריך זה.

אם יקיריכם או אתם סובלים ממוגבלות תפקודית וזקוקים לסיוע, כדי לשפר את הסיכויים לאישור תביעתכם במוסד לביטוח לאומי, כדאי לפנות לייעוץ משפטי מקצועי. במשרד עו"ד אימבר גולן פרטוש נוכל לבדוק למענכם מראש האם אתם זכאים לקצבת סיעוד בביטוח לאומי ולסייע לכם להגיש את התביעה כדי למקסם את סיכוייה להתקבל ולהניב את מלוא הזכויות המגיעות לכם.

למידע נוסף – פנו למשרדנו בהקדם.

מי זכאי לקצבת סיעוד?

בהגשת תביעת סיעוד למוסד לביטוח לאומי יש להגיש את המסמכים הללו:

 • טופס תביעה מלא עם פרטי המבוטח וחתימות נדרשות.
 • מסמכים רפואיים עדכניים – סיכומי מחלה, אבחנות, טיפולים ותרופות.
 • אישורי הכנסה של המבוטח ובן/ת זוגו מהחודשים האחרונים.
 • אישורים על קצבאות נוספות מהמוסד לביטוח לאומי.
 • במקרה של עיוורון – צילום תעודת עיוור.
 • בהגשת התביעה בידי האפוטרופוס של המבוטח – ייפוי כוח חתום ומאומת כדין.

את תביעת הביטוח הסיעודי במוסד לביטוח לאומי ניתן להגיש במספר ערוצים:

 1. באתר האינטרנט של ביטוח לאומי.
 2. במוקד השירות והמידע לאזרחים ותיקים במוסד לביטוח לאומי בטלפון 9696*.
 3. בדואר במשלוח לכתובת הסניף הביטוח הלאומי בקרבת מקום מגורי התובע.
 4. בפקס.
 5. בתיבת השירות בסניף המטפל.

הערכה תפקודית של בודק מביטוח לאומי מהווה חלק בלתי נפרש מבחינת תביעת הסיעוד, אך במצבים מסוימים ניתן לאשר את הזכאות לקצבה בלי ביקור בית.

לרוב הערכת בודק סיעודי הכרחית, אולם לעיתים ביטוח לאומי מאפשר לאשר את זכאות מבקש הקצבה בהתבסס על המידע הזמין בתיקו הרפואי. כמו כן, למבוטחים מגיל 90 – ניתנת אפשרות להערכה גריאטרית מטעם רופא מומחה, כחלופה לבדיקה של מעריך מהמוסד לביטוח לאומי.

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
עו"ד אימבר גולן פרטוש
עו"ד אימבר גולן פרטוש

בעלת המשרד, עו״ד אימבר גולן פרטוש מומחית בתחום נזקי הגוף עם ניסיון רב של ייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן בועדות רפואיות מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.

בעברה, עבדה במחלקה המשפטית של המוסד לביטוח לאומי ובמקביל כיהנה שנים רבות בוועדה לביטוח לאומי של מחוז תל אביב והמרכז של לשכת עורכי הדין בישראל.

בנוסף, עומדים לזכותה שורה ארוכה של תקדימים משפטיים פורצי דרך בתחום נזקי הגוף.

עו"ד אימבר גולן פרטוש ברשתות:

פייסבוק | אינסטגרם | יוטיוב | טלפון: 077-804-3544 | מייל: [email protected]

משרד עו"ד אמבר גולן פרטוש
לקבלת יעוץ אישי

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

אודות המשרד
משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש נוסד בשנת 2012 והינו משרד מוביל בתחום נזקי הגוף.
 
המשרד מונה צוות עורכי דין מומחים בתחום נזקי הגוף, בייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.
מהתקשורת
כלכליסט
פורסם ב- כלכליסט

במקרה של פציעות חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, התיעוד הוא קריטי להצלחת התביעה - מאמר שפורסם בכלכליסט .

חדשות פתח תקווה
פורסם ב-חדשות פתח תקווה

מדוע חשוב להיות מלווה על ידי עורך דין למימוש הזכויות שלכם מול ביטוח לאומי?

14 עכשיו
פורסם בחדשות 14

בשנת 2022 נשבר שיא של 4 שנים במספר הנפגעים בתאונות עבודה. עו"ד אימבר גולן פרטוש בראיון בנושא.

לוגו מעריב
פורסם ב-במעריב

יפוצה בכ - 3 מליון ש"ח על אף שהחליק מקטנוע בתאונה עצמית.

לקוחות ממליצים
לעו"ד אימבר גולן פרטוש.ברצוני להעריך אותך ולצייןעל היחס החם ומקצועיות אשר קיבלתי אצלכם בטיפול... בבעיה שלי . ברצוני לציין שהכל נעשה בצורה טובה ומעולה עם צוות טוב של עורכי דין טובים ומעולים שמטרתם לעזור ללקוח .לבסוף חשוב מאוד לציין שיש תוצאות טובות. תודה רבה על הכל מעריך אותכם מאוד וממליץ מאוד מימני דורון.קראו עוד
מומלץ בחום מקצוענים ביותר!
שירות ישר ומקצועי ללא עוררין!
שירות נהדר...
משרד מקצועי קיבלתי שירות מצוין תודה על הכל
מקצועיות ואנושיות של אימבר העומדת בראש המשרד וצוותה. מומלץ בחום!!!
מקצועיותאמינותויד ביד לאורך כל הדרך .
שירות מיקצועי.ייצוג ופתרון בעיות ומיצוי זכויות בהצלחה.אמבר ועובדיה קשובים ללקוח נותנים מעצמם מעל... ומעברקראו עוד
js_loader
הצלחות המשרד עורך דין תביעות סיעוד
DUNS 100 - משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו:
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
×
js_loader
דילוג לתוכן