ביטוח לאומי פגיעה עצבית

ביטוח לאומי פגיעה עצבית – אחת הפגיעות שפוגמת באופן ממשי במרקם החיים של מי שסובל ממנה היא פגיעה עצבית. פגיעה מסוג זה יכולה ללבוש צורות רבות ולקרות באופן מפתיע. אדם הסובל מפגיעה עצבית עשוי להידרש לשנות מקצה לקצה את סביבתו, את מכלול הוצאותיו ובמקרים מסוימות להיות תלוי לחלוטין בסביבתו. המדינה מכירה בקושי ממנו סובל מי שחווה פגיעה עצבית ומאפשרת לו לקבל סיוע באמצעות הביטוח הלאומי.

פגיעה עצבית והביטוח הלאומי

מערכת העצבים היא הרשת שדרכה שולט המוח באיברי הגוף השונים. לעיתים קורה כי אחד העצבים במערכת זו נפגע, ויכולתו של הגוף לתפקד באופן רגיל נפגמות. פגיעה זו, כאשר היא יוצרת השפעה ממשית על יכולתו התפקודית של מי שסובל ממנה, עשויה להיות מוכרת על ידי הביטוח הלאומי כמזכה בסיוע מטעם המדינה.

ביטוח לאומי פגיעה עצבית
נכות נפשית ביטוח לאומי

סוגי סיוע הניתנים על ידי הביטוח הלאומי

הביטוח הלאומי מאפשר קבלת סיוע בגין ביטוח לאומי פגיעה עצבית בכמה ערוצים. אחד מערוצים אלו הוא האפשרות לקבלת קצבת נכות כללית המאפשרת מקור בסיסי לקיום בצורה מכובדת. ערוץ נוסף מאפשר קבלת סיוע על ידי מטפל מטעם הביטוח הלאומי כאשר הפגיעה העצבית אינה מאפשרת ביצוע מטלות בסיסיות.

במקרים מסוימים, תאפשר הפגיעה העצבית גם ליהנות מפטור ממס, וכאשר הסובל מהפגיעה העצבית הוא קטין, עשויה נכותו לזכות את הוריו בהטבות מס. על מנת ליהנות באופן קבוע או זמני מההטבות הללו, האדם הסובל ממקרה של ביטוח לאומי פגיעה עצבית נדרש להגיש בקשה להופיע בפני וועדה רפואית של הביטוח הלאומי.

תפקיד הוועדה הרפואית

הוועדה הרפואית היא הזרוע המקצועית של המוסד לביטוח לאומי לצורך סיווג האזרחים הפונים אליו לקבלת סיוע. הוועדה בוחנת את המקרה המובא בפני באספקלריה רפואית, וקובעת האם המבקש סובל מנכות, ומה מידת ההשפעה של נכותו על יכולת התפקוד שלו. מדיה זו באה לידי ביטוי בקביעת אחוזי נכות.

מקור סמכות הוועדה לקבוע את דרגת הנכות

מקור קביעת הוועדה את מידת השפעת הנכות על יכולת התפקוד של המבקש אינה נעשית בצורה שרירותית, אלא על בסיס דבר חקיקה אשר משקף את תפיסת המחוקק בדבר המשקל שיש לתת לכל ליקוי גופני. דבר חקיקה זה הוא תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) אשר מונות מספר רב של ליקויים ובצד כל ליקוי, את אחוז הנכות שיש לקבוע בעניינו.

תקנות הביטוח הלאומי הנוגעות למקרה של ביטוח לאומי פגיעה עצבית

תחום הפגיעות העצביות מופיע תחת הפרק של תסמונות נוירולוגיות בתקנות הביטוח הלאומי, והוא כולל מגוון ליקויים תחת נושא מרכזי זה. ביחס למרבית הליקויים, מופיע פירוט אחוזי הנכות על פי מידת הפגיעה. כך למשל, פגיעה נוירולוגית הגורמת לחולשת פלג גוף מסווגת פגיעה זו על פי רמות – קלה מאוד, קלה, בינונית, קשה ועד לשיתוק מלא.

חלוקה זו נכונה גם ביחס לעצבי המוח. התקנות מונות ליקויים בדבר 5 עצבי מוח ודירוג כל פגיעה מבוסס על מידת השפעתה, החל מקלה ועד לקשה. כך גם ביחס למקרה של ביטוח לאומי פגיעה עצבית אשר מפושטת בעצבים היקפיים או בשרירים, תופעות הידועות בשם פולינוירופתיה ומיופתיה.

פגיעה בעצבי הגפיים

ביטוח לאומי פגיעה עצבית בגפיים מחולקת בתקנות הביטוח הלאומי לפגיעה הנוגעת לגפיים התחתונות ופגיעה הנוגעת לגפיים העליונות. ביחס לשתי קטגוריות אלו, נקובות בתקנות פגיעות מסוימות כגון פגיעה שורשית צווארית, פגיעה בעצבים השונים המצויים בידיים וברגליים, כאשר קביעת אחוזי הנכות היא פונקציה של מידת ההפרעה התפקודית הנגרמת כתוצאה מהפגיעה העצבית.

הוראות מיוחדות הנוגעות למקרה של ביטוח לאומי פגיעה עצבית

על פי התקנות, כאשר נדרשת הוועדה לקבוע דרגות נכות הנוגעות למקרה של ביטוח לאומי פגיעה עצבית מוחית או כזאו הנוגעת לגפיים, היא נדרשת לעשות שימוש בקריטריונים קליניים. לצד זאת, היא יכולה לעשות שימוש בבדיקות אלקטרופיזיקליות דוגמת בדיקת EMG, בדיקת הולכה עצבית או בדיקת כוח השרירים בצורה ממוחשבת ככלי עזר לקביעת דרגת הנכות.

הליך קביעת אחוזי הנכות מול הוועדה הרפואית

לאחר שליחת הבקשה לביטוח הלאומי, יישלח למבקש מועד להופעה בפני הוועדה עצמה. כבר במהלך הגשת הבקשה עצמה, באפשרות המבקש לצרף לבקשתו אסמכתאות רפואיות המצביעות על הפגיעה העצבית ממנה הוא סובל. כמו כן, באפשרותו להביא בפני הוועדה מסמכים עדכניים אשר עשויים לסייע לה בקביעת דרגת הנכות.

ראוי לציין כי המבקש עשוי להידרש לעבור בדיקה רפואית על ידי הוועדה, על מנת להתרשם באופן ישיר ממצבו הגופני של המבקש. לאחר קיום הדיון, תקבע הוועדה שלא בנוכחותו את אחוזי הנכות שלו והוא צפוי לקבל הודעה על כך. ככל שהמבקש חפץ להתנגד להחלטת הוועדה הרפואית, באפשרותו לערור על החלטתה בתוך 60 יום בפני הוועדה הרפואית לעררים של הביטוח הלאומי. 

זכאות לקצבת נכות כללית כתוצאה ממקרה של ביטוח לאומי פגיעה עצבית

אדם אשר בעניינו קבעה הוועדה הרפואית כי שיעור נכותו עולה על 60%, יכול להגיש בקשה לקבלת קצבת נכות כללית. במקרים מסוימים ניתן יהיה להגיש את הבקשה גם כאשר נכותו של המבקש עומדת על 40% ומעלה, וזאת כאשר אותו אדם סובל מכמה ליקויים ששיעור אחד מהם הוא 25% לפחות.

לצד התנאי הנוגע לאחוז הנכות, נדרש מבקש קצבה לעמוד בקריטריון נוסף הנוגע לכושר ההשתכרות שלו והוא הוכחה כי איבד מיכולת השתכרותו בשיעור של 50% ומעלה. פקיד התביעות של הביטח הלאומי בוחן את הנתונים המוצגים בפניו וקובע את דרגת אי כושר ההשתכרות.

גובה קצבת הנכות הכללית

דרגת אי כושר ההשתכרות הנקבעת על ידי פקיד התביעות של הביטוח הלאומי היא בטווח שבין 60% ל- 100%. עבור אי כושר בדרגה הנמוכה ביותר, יזכה המבקש לקצבה חודשית בסך 2,135 ₪, ואילו בגין דרגת אי כושר בטווח שבין 75% ל- 100% יזכה המבקש לקצבה בשיעורה המקסימלי שהוא 3,700 ₪ בכל חודש.

קבלת קצבת שירותים מיוחדים בעקבות ביטוח לאומי פגיעה עצבית

ביטוח לאומי פגיעה עצבית עשויה להיות לעיתים בשיעורים גבוהים מאוד ולפגוע באופן מהותי ביכולתו של אדם לתפקד, עד כדי אי יכולת לבצע מטלות בסיסיות. במקרים אלו, באפשרותו לקבל סיוע כספי שיאפשר לו לממן גורם אנושי שיסייע לו בביצוע מטלות היומיום. אחוז הנכות הדרוש לשם קבלת קצבה זו ששמה קצבת שירותים מיוחדים הוא 75%.

קצבה זו הינה בטווח רחב יותר מזו של קצבת נכות כללית, והיא נגזרת ממידת התלות של הנכה בגורם מסייע. כאשר מידת התלות היא בדרגתה הנמוכה ביותר וכוללת צורך בסיוע בביצוע מרביתן של מטלות היומיום, יזכה המבקש לסיוע כספי בסך 1,527 ₪ מדי חודש. מנגד, כאשר מדובר בתלות מוחלטת בגורם חיצוני, עשוי המבקש לקבל קצבה חודשית בסך שנע בין 5,641 ₪ ל- 7,168 ₪.

הטבות מס עקב ביטוח לאומי פגיעה עצבית

אדם שהפגיעה העצבית ממנה הוא סובל גרמה לו לנכות בשיעור של 90% ומעלה, והפגיעה עצמה היא לתקופה של 185 יום ומעלה, עשוי ליהנות מפטור ממס על הכנסתו בתקופה בה הוכר כנכה. פטור זה עשוי לחול על הכנסה שנתית של עד כ- 614,000 ₪ והוא אף ניתן למימוש באופן רטרואקטיבי במידה שמועד הגשת הבקשה לפטור חלה על הכנסה שנוצרה עד 6 שנים לאחור.

מימוש הזכאות הניתנת בגין ביטוח לאומי פגיעה עצבית – בליווי עו"ד יסודי ומקצועי

השליטה בנבכי הוראות החוק והניסיון בליווי מבקשי הכרה בנכות מול הוועדות הרפואיות היא אשר מובילה למימוש מלא של אפיקי הזכאות. משרד עו"ד אמבר גולן-פרטוש, מספק ללקוחותיו הסובלים מביטוח לאומי פגיעה עצבית, מעטפת מקצועית הכוללת ליווי וייצוג לאורך כל הליך מימוש הזכאות.

שתפ/י אותנו

Facebook
WhatsApp
Email