לוגו לתפריט עליון
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
js_loader

פקודת הנזיקין

המשפט האזרחי בכללותו נחלק למספר ענפים הנוגעים ליחסים שבין שני גורמים כאשר בשני הניצים עשויים להתייצב בני אשם פרטיים, חברות, ארגונים ואפילו המדינה. דבר החקיקה המרכזי והמקיף אשר מסדיר את הדין המהותי החל במקרה שבו גורם מסוים מעוניין להגיש תביעה בגין נזק שנגרם לו, מוסדר בפקודת הנזיקין.

 

מהי פקודת הנזיקין

פקודת הנזיקין הינה דבר חקיקה אשר נקלט במשפט הישראלי מהמשפט האנגלי אשר היה נהוג במדינה טרם תקומתה. היא עברה התאמות ושינויים עם השנים וכיום היא כוללת נוסח שלם ומקיף המאגד בתוכו עקרונות כלליים בדיני נזיקין, לצד הוראות ספציפיות ביחס להיזקים מסוימים.

הפקודה מהווה למעשה את הבסיס המהותי שעל בסיסו יכול בעל דין להגיש תביעה בגין נזק שנגרם לו, והיא הבסיס עליו משתית בית המשפט הדן בתביעה זו, את פסיקתו ביחס למספר רכיבים אשר על פי הפקודה מקימים את האחריות לנזק.

 

ייחוס אחריות נזיקית – הוכחת עצם קיומו של נזק

על מנת שבית המשפט יקבע כי גורם מסוים אחראי לנזק מסוים שנגרם לגורם אחר, על הגורם התובע להוכיח מספר רכיבים. הרכיב הראשון הוא שאלת עצם היווצרותו של נזק. על מנת להכריע בדבר אחריות לנזק, קיים צורך מקדים לקבוע כי נזק אכן התקיים ולצד זאת, מהו היקפו של נזק זה.

כך לדוגמה, עשוי גורם מסוים לתבוע מגורם אחר פיצוי בסך מיליון שקלים, בגין נזק אשר ניתן להערכה בסכום נמוך הרבה יותר. במקרה שכזה, גם אם יצליח התובע להוכיח כי הצד השני גרם לו נזק, תהיה תקרת הפיצוי שניתן יהיה לפסוק עבורו, בהתאם לשומת הנזק האותנטית ולא כפי שצוין בתביעתו.

 

הוכחת התרשלות

לצד הצורך להוכיח כי אירע נזק בשווי מסוים, למעט מקרים מסוימים הנקובים בסעיפים השונים של פקודת הנזיקין, במרבית המקרים יהיה על התובע להוכיח כי הצד הנתבע התרשל. פירוש המושג התרשלות, הוא התנהגות באופן החורג מסטנדרט ההתנהגות המצופה מן האדם הסביר.

 

סטנדרט האדם הסביר – בהתאם לנסיבות

סטנדרט האדם הסביר עשוי להשתנות בהתאם לזהות הנתבע ובהתאם לנסיבות קרות הנזק. כך למשל, כאשר האדם שכלפיו נטען כי גרם לנזק הוא רופא במקצועו, והנזק מתייחס לפעולה רפואית שביצע, אזי שאלת הסטנדרט המצופה ממנו תתייחס לאופן שבו מצופה מאדם בעל השכלה ומיומנות רפואית ולא כל אדם באשר הוא.

 

הוכחת קיומו של קשר סיבתי

הגורם המקשר בין התנהגות רשלנית של גורם מסוים לבין אחריות בנזיקין היא קיומו של קשר סיבתי בין ההתרשלות לגרימת הנזק. הוכחת הקשר הסיבתי בין התרשלות הנתבע לבין קרות הנזק היא בליבת תביעת הנזיקין בגין התנהגות רשלנית, והיא הבסיס להגדרת הנתבע כאשם בהתרחשות הנזק הנטען.

כך למשל, אף אם אדם מסוים התרשל בתפקידו בעת טיפול בנתבע, אך הנזק אותו מייחס התובע לנתבע אינו ניתן להוכחה כקשור להתנהגות הרשלנית, אזי חרף רשלנותו של הנתבע, לא תיוחס לו חבות נזיקית ביחס לנזק שנגרם לתובע.

 

הוראות נזיקיות ספציפיות

פקודת הנזיקין מכילה הוראה כללית שניתנת להתאמה למגוון רחב של נזקים – עוולת הרשלנות שיסודותיה פורטו לעיל. לצד זאת, מונה באופן מפורט פקודת הנזיקין, מספר התנהגויות המהוות מעצם ביצוען עוולות נזיקיות מובחנות. בין התנהגויות אלו ניתן למנות הפרה של חובה חקוקה, הסגת גבול במקרקעין, תרמית, גזל, מטרדים ליחיד או לציבור, כליאת שווא ותקיפה.

 

אחריות סטטוטורית

דיני הנזיקין קובעים, לצד ההוראות הכלליות הנוגעות לאחריות בנזיקין, הוראות ספציפיות שביחס אליהן האחריות החלה על גורם מסוים היא בדרגה מוגברת יותר. כך למשל ביחס לנזק שנגרם כתוצאה מתקיפה של כלב.

בעליו של הכלב נתפס כמי שאחראי למעשיו גם אם לא נהג בצורה רשלנית וזאת למעט מקרים חריגים של התגרות מצד הניזוק, הסגת גבול מצד הניזוק אל תוך שטח בעלי הכלב או תקיפה מצד הכלב שמקורה בתוקפנות הניזוק כלפי בעליו ובני משפחתו.

 

פטור מאחריות על פי הפקודה

פקודת הנזיקין כוללת בתוכה גם מקרים בהם אדם עשוי להיות פטור מאחריות בנזיקין, אף אם מבחינה עובדתית הוא הגורם הבלעדי לקרות נזק מסוים, הוא נמצא כמי שהתרשל וכי הנזק נובע מרשלנותו.

המקרה הנפוץ ביותר של פטור מסוג זה, הוא במקרה של נזק שנגרם על ידי עובד כחלק מעבודתו. במקרה שכזה, החבות בנזיקין תהיה של מעבידו והוא עצמו יהיה פטור ומוגן מפני אפשרות שייאלץ לחוב בפיצויים כלפי הגורם התובע. יחד עם זאת, כאשר מקור הנזק יהיה בשל מעשה שנעשה על ידי העובד למטרותיו שלו ולא עבור מעבידו.

 

דיני נזיקין מול משפט פלילי

קיימים אזורי השקה רבים בין המשפט הפלילי למשפט האזרחי, היות שבשני ענפי הדין הללו, מופנית אצבע מאשימה כלפי אדם שגרם לנזק. מרבית העבירות הפליליות עניינם פגיעה ברכוש או בגוף, או ניסיון לעשות כן. עם זאת, בעוד הדין הפלילי מנוהל על ידי המדינה אשר מבקשת להעניש את מי שפגע בערך מוגן, דיני הנזיקין מיועדים לשפות את מי שנגרם לו נזק.

כמו כן, הדין הפלילי מכיל בתוכו סוגים מסוימים של עבירות אשר מבוססות על יסוד נפשי של רשלנות, קרי שבוצעו בלא כוונה מצד העושה אותן, אולם עצם עשייתן עשויה להעמיד את מבצען לדין. כך לדוגמה במקרה של גרימת מוות ברשלנות, עבירה שאינה מייחסת למי שמבצע אותה כוונה אולם הנאשם בעבירה זו צפוי, במידה שיורשע, לעונש של עד 3 שנות מאסר בפועל.

 

תביעה אזרחית נגררת לפלילים

לצד הרציונל שצוין לעיל, אודות היות הדין הפלילי אמצעי עונשי בידי המדינה ודיני הנזיקין אמצעי לקבלת פיצוי עבור הניזוק, קיימים מנגנונים נזיקיים בתוככי הוראות הדין הפלילי המוכוונים לשיפוי הניזוק.

כך במקרה של סמכות בית המשפט בדין הפלילי להטיל פיצויים לטובת הניזוק במסגרת גזר הדין, וכך גם במסגרת המשפטית הקרויה תביעה אזרחית נגררת לפלילים. תביעה זו מאפשרת למי שנפגע לתבוע בהליך מזורז את מי שפגע בו וזאת במקרה שהפוגע הועמד לדין על מעשיו. הוכחת התביעה מבוססת על הכרעת הדין המרשיעה וההליך מוכוון כולו לשומת הפיצוי שיוטל על הפוגע.

 

אשם תורם

במקרים מסוימים בהם התובע מבקש מהנתבע לפצותו במסגרת תביעה נזיקית, יכול הנתבע לטעון כי התובע עצמו התנהג בצורה אשר תרמה להיווצרות הנזק. טענה זו מוגדרת בסעיף 68 לפקודת הנזיקין תחת הכותרת אשם תורם.

במקרה שיוכח כי התובע תרם לקרות הנזק, יידרש בית המשפט הדן בתביעה להכריע בדבר חלקו המסוים של כל צד בקרות הנזק ולגזור את גובה הפיצוי על בסיס חלוקה זו. חלקו של התובע במסגרת קביעת אשם תורם עשוי להיות מזערי והוא עשוי להיות אף גדול מזה של הנתבע.

 

סעדים הניתנים בגין גרימת נזק

פקודת הנזיקין מונה מספר סעדים, קרי הוראות שיש בידי בית המשפט לצוות על הנתבע לבצע, למול התנהגות מזיקה בה נמצא הנתבע אשם. הסעד המרכזי הוא פיצוי כספי, אולם לצדו באפשרות בית המשפט להורות על צווי עשייה וצווי מניעה.

 

הגשת תביעה או התגוננות מתביעה על פי פקודת הנזיקין

הגשת תביעה על פי פקודת הנזיקין, נדרשת להתבסס על ידע משפטי מעמיק והיכרות יסודית עם מגמות הפסיקה הנוהגת בתחום זה. משרד עו"ד אמבר גולן-פרטוש, הינו משרד מקצועי המספק ליווי איכותי ומקיף עבור תובעים ונתבעים על פי פקודה זו, לשם השגת התוצאה הטובה ביותר בעזרת עורך דין נזקי גוף.

פקודת הנזיקין

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
עו"ד אימבר גולן פרטוש
עו"ד אימבר גולן פרטוש

בעלת המשרד, עו״ד אימבר גולן פרטוש מומחית בתחום נזקי הגוף עם ניסיון רב של ייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן בועדות רפואיות מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.

בעברה, עבדה במחלקה המשפטית של המוסד לביטוח לאומי ובמקביל כיהנה שנים רבות בוועדה לביטוח לאומי של מחוז תל אביב והמרכז של לשכת עורכי הדין בישראל.

בנוסף, עומדים לזכותה שורה ארוכה של תקדימים משפטיים פורצי דרך בתחום נזקי הגוף.

עו"ד אימבר גולן פרטוש ברשתות:

פייסבוק | אינסטגרם | יוטיוב | טלפון: 077-804-3544 | מייל: [email protected]

משרד עו"ד אמבר גולן פרטוש
לקבלת יעוץ אישי

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

אודות המשרד
משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש נוסד בשנת 2012 והינו משרד מוביל בתחום נזקי הגוף.
 
המשרד מונה צוות עורכי דין מומחים בתחום נזקי הגוף, בייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.
מהתקשורת
כלכליסט
פורסם ב- כלכליסט

במקרה של פציעות חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, התיעוד הוא קריטי להצלחת התביעה - מאמר שפורסם בכלכליסט .

חדשות פתח תקווה
פורסם ב-חדשות פתח תקווה

מדוע חשוב להיות מלווה על ידי עורך דין למימוש הזכויות שלכם מול ביטוח לאומי?

14 עכשיו
פורסם בחדשות 14

בשנת 2022 נשבר שיא של 4 שנים במספר הנפגעים בתאונות עבודה. עו"ד אימבר גולן פרטוש בראיון בנושא.

לוגו מעריב
פורסם ב-במעריב

יפוצה בכ - 3 מליון ש"ח על אף שהחליק מקטנוע בתאונה עצמית.

לקוחות ממליצים
לעו"ד אימבר גולן פרטוש.ברצוני להעריך אותך ולצייןעל היחס החם ומקצועיות אשר קיבלתי אצלכם בטיפול... בבעיה שלי . ברצוני לציין שהכל נעשה בצורה טובה ומעולה עם צוות טוב של עורכי דין טובים ומעולים שמטרתם לעזור ללקוח .לבסוף חשוב מאוד לציין שיש תוצאות טובות. תודה רבה על הכל מעריך אותכם מאוד וממליץ מאוד מימני דורון.קראו עוד
מומלץ בחום מקצוענים ביותר!
שירות ישר ומקצועי ללא עוררין!
שירות נהדר...
משרד מקצועי קיבלתי שירות מצוין תודה על הכל
מקצועיות ואנושיות של אימבר העומדת בראש המשרד וצוותה. מומלץ בחום!!!
מקצועיותאמינותויד ביד לאורך כל הדרך .
שירות מיקצועי.ייצוג ופתרון בעיות ומיצוי זכויות בהצלחה.אמבר ועובדיה קשובים ללקוח נותנים מעצמם מעל... ומעברקראו עוד
js_loader
הצלחות המשרד עורך דין נזקי גוף
DUNS 100 - משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו:
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
×
js_loader
דילוג לתוכן