אבטלה

עורכי דין

ביטוח האבטלה עוזר לאדם שנפלט ממעגל העבודה במחייתו עד למציאת עבודה.
תנאי הזכאות לדמי אבטלה – תושב ישראל, בן 18- 67, עבדת כשכיר ושולמו עליך דמי ביטוח, ותקופת אכשרה קודם לתביעת דמי אבטלה.
דמי אבטלה משולמים לאדם שעבד כשכיר ורשום ודורש עבודה בלשכת התעסוקה.
הרישום בלשכת התעסוקה הוא תנאי הכרחי לזכאות לדמי אבלה – מומלץ להירשם בלשכת התעסוקה מיד עם הפסקת העבודה כדי לא לאבד זכויות.

תקופת האכשרה הנדרשת-
• לעובד בשכר חודשי – 360 ימים לפחות שעבורם שולמו דמי ביטוח, מתוך 540 הימים (18 חודשים), שקדמו לתחילת תקופת האבטלה.
בחודש עבודה מלא של עובד בשכר חודשי ייחשבו כל הימים באותו החודש כתקופת אכשרה.
הימים שבהם העובד בשכר חודשי נעדר מהעבודה ולא קיבל שכר, יופחתו ממספר הימים באותו החודש.
• לעובד בשכר יומי – 300 ימים, שעבורם שולמו דמי ביטוח אבטלה מתוך 540 הימים (18 חודשים), שקדמו לתחילת תקופת האבטלה.
במקרים שלא הושלמו 300 ימי עבודה, מתבצעת בדיקה נוספת, ובכל חודש שבו עבדת 18 ימים לפחות ייחשבו לך כ-25 ימי עבודה, הן לצורך תקופת האכשרה והן לצורך חישוב גובה דמי האבטלה.
• מי שהיה עובד בשכר חודשי ועובד בשכר יומי לסירוגין, ייחשב כעובד בשכר יומי, ויידרש להשלים 300 ימי עבודה. חודש עבודה מלא שבו עבד כעובד חודשי, ייחשב ל-25 ימי עבודה.
• עובד במשמרות – משמרת שהתחילה לפני חצות הלילה והסתיימה לאחר חצות הלילה תיחשב כשני ימי עבודה, ובלבד שהמשמרת הבאה לא התחילה באותו יום קלנדרי.תקופת הזכאות לדמי אבטלה שונה מאחד לאחד ונקבעת על פי קריטריונים שונים (למשל : גיל, מספר ילדים ועוד..).

חיילים משוחררים או ששרתו בשירות לאומי ימי שירות סדיר / לאומי שלקחו בחשבון הם עד 180 ימים.

מובטל שלשכת שירות התעסוקה הפנתה אותו לעבודה בשכר נמוך מדמי האבטלה המגיעים לו, יהיה זכאי למענק בסכום ההפרש שבין דמי האבטלה שהיו מגיעים לו, לולא עבד בעבודה בשכר נמוך, ובין מחצית שכרו בעבודה בשכר נמוך, ובתנאי שעבד בעבודה זו 25 ימים לפחות ב-50% משרה לפחות – למשך 100 ימים בלבד.

מי שהתחיל לקבל דמי אבטלה, והחליט לפתוח עסק עצמאי לפני שניצל את מלוא תקופת הזכאות שלו לדמי האבטלה, זכותו לדמי אבטלה תישמר, אם העסק שפתח כשל ונסגר בתוך 24 חודשים.